Advocatenkantoor Hoogenraad te Maassluis
Advocaten en Mediators

Mr. P. Hoogenraad *

Advocaat & Mediator

Mw. Mr. M.E. Hoogenraad

Advocaat

Wilgendal 65, 3142 AN  Maassluis
Telefoon: 010 - 5921646
Fax: 010 - 5917066
E-mail: [email protected]

* Lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars VFAS.

Mr. P. Hoogenraad heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht en Arbeidsrecht.

Mw. Mr. M.E. Hoogenraad heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Personen- en Familierecht.

Op grond van deze registratie zijn beiden verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Privacy statement

Privacy Statement Advocatenkantoor Hoogenraad

Advocatenkantoor Hoogenraad respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Hoogenraad verwerkt.

Grondslagen voor verwerking

Advocatenkantoor Hoogenraad verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Advocatenkantoor Hoogenraad verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Advocatenkantoor Hoogenraad verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Advocatenkantoor Hoogenraad verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Het delen van uw gegevens

Advocatenkantoor Hoogenraad deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Hoogenraad, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zal Advocatenkantoor Hoogenraad persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Hoogenraad uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Hoogenraad ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Beveiliging

Advocatenkantoor Hoogenraad hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Hoogenraad gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Hoogenraad in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Advocatenkantoor Hoogenraad bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Hoogenraad aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Hoogenraad,

Wilgendal 65

3142 AN Maassluis

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Hoogenraad neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

Advocatenkantoor Hoogenraad heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.phoogenraad.nl.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M.E. Hoogenraad, tel. 010-5921646.

Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018.